ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2538
งบประมาณ : 8,100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนพัฒนาชีวิต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2521
งบประมาณ : 2,687,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2547
งบประมาณ : 1,080,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ : 1,115,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน เกษตรกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ : 950,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม 80 พรรษา ราชมังคลานุสรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526 (ปรับปรุง
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศิลปะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553
งบประมาณ : 550,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรือนพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553
งบประมาณ : งบอุดหนุน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ : 649,498 บาท (บริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอสมุดชุมชน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2551
งบประมาณ : 405,000 บาท (งบบริจ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอแสดงสินค้าชุมชน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2551
งบประมาณ : 45,000 บาท (งบบริจา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์สารสนเทศ 50 ปี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2552
งบประมาณ : 480,000 บาท (งบบริจา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อาคารอนันตวิชญ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2556
งบประมาณ : 4,300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2537
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ธนาคารโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ปรับปรุงจากห้องน้ำชา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอพักนักเรียนชายร่มสัก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 203,000 บาท (งบบริจ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลา 50 ปี แม่เจดีย์วิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2502-2522
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..