ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเรือง สัตยธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2503 - 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ไชยวรรณะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 - 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สุยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518 - 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา พัวนุกูลนนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยาณีย์ สินสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 -2537
ชื่อ-นามสกุล : นายกำธร ศีติสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. ชูชาติ สงวนงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 -2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสังคม โทปุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ กันคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเศษ อาษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก ตาคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2560 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564 - 2565