ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ : 1,115,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :