ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลา 50 ปี แม่เจดีย์วิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2502-2522
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :