ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ธนาคารโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ปรับปรุงจากห้องน้ำชา
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :