กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอารีย์ ยานะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชยาภรณ์ กาวิต๊ะ
ครู คศ.3

นางรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ ปริมิตร
ครู

นายศุภเชษฐ์ ช่างฆ้อง
ครูผู้ช่วย