กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอารีย์ ยานะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชยาภรณ์ กาวิต๊ะ
ครู คศ.3

นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลา
ครู คศ.1

นายมนตรี นันฝั้น
ครู คศ.2

นางรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์
ครู คศ.2