กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอารีย์ ยานะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชยาภรณ์ กาวิต๊ะ
ครู คศ.3

นางรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ ปริมิตร
ครู คศ.1

นายศุภเชษฐ์ ช่างฆ้อง
ครูผู้ช่วย

นายภูวรินทร์ สกุณาพงศ์
ครู คศ.1