กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอารีย์ อภัยสุรสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชยาภรณ์ กาวิต๊ะ
ครู คศ.3

นางรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ ปริมิตร
ครู คศ.1

นายศุภเชษฐ์ ช่างฆ้อง
ครู คศ.1

นายภูวรินทร์ สกุณาพงศ์
ครู คศ.1