ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศิลปะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553
งบประมาณ : 550,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :