กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรหมพรรณ พรหมมายน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษฎพงษ์ นิตยารส
ครู คศ.3

นางสาวปัทมพร ธรรณมรงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรพิมล ทะละถา
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี จิตเผือก
ครู คศ.1

นายภัทรดนัย หวลศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรพิมล มัลลิกาวงค์
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา พรหมปัญญา
ครูอัตราจ้าง