กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรหมพรรณ พรหมมายน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปัทมพร ธรรณมรงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรพิมล ทะละถา
ครู คศ.2

นางสาวพนัชกร จิตเผือก
ครู คศ.2

นางสาวพรพิมล มัลลิกาวงค์
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ บรรลือ
ครู คศ.1

นางกฤศมน หมื่นตาบุตร
พนักงานราชการ