กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศรชัย กาวิต๊ะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพงศ์ พึ่งนา
ครูผู้ช่วย

นายชยณัฐ เสาร์ปา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4