กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศรชัย กาวิต๊ะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชยณัฐ เสาร์ปา
ครูอัตราจ้าง

นายสุริยา ศรีชมภู
ครูอัตราจ้าง