กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเมธาวี จันต๊ะวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0846113646
อีเมล์ : mathawee13@gmail.com

นางเบญจมาส ชัยวิสิทธิ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0866713735
อีเมล์ : yalisas@hotmail.com

นายนุวัฒน์ ทะจันทร์
ครู คศ.3
อีเมล์ : tao_chem@hotmail.com

นางศรัญญา พวงอาภัย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0871819052
อีเมล์ : saranya_tari@hotmail.com

นายสุริยัน จันดา
ครู คศ.3

นางสาวพร ปู่แขก
ครู คศ.2
อีเมล์ : pattani_fah@hotmail.com

นางสาวพรพิมล สมอ
ครู คศ.2

นางสาวนนิชลา ศรีสุราษฎร์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 081-0293119
อีเมล์ : nanisrisurat@gmail.com

นางสุพรรษา มันเทศสวรรค์
ครู คศ.2

นายอุดมชัย กุแสนใจ
ครู คศ.2