กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเมธาวี จันต๊ะวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0846113646
อีเมล์ : mathawee13@gmail.com

นางเบญจมาส ชัยวิสิทธิ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0866713735
อีเมล์ : yalisas@hotmail.com

นายนุวัฒน์ ทะจันทร์
ครู คศ.3
อีเมล์ : tao_chem@hotmail.com

นางศรัญญา พวงอาภัย
ครู คศ.2
อีเมล์ : puusaranya2527@gmail.com

นายสุริยัน จันดา
ครู คศ.3

นางสาวพร คำสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวพรพิมล สมอ
ครู คศ.2

นางนนิชลา ธรรมชัย
พนักงานราชการ

นางสาวสุพรรษา มันเทศสวรรค์
ครู คศ.2

นายอุดมชัย กุแสนใจ
ครู คศ.2

นายฉัตรชัย อภิธนสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0904594328
อีเมล์ : grimmerzxr@gmail.com