กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเมธาวี จันต๊ะวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบญจมาส ชัยวิสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายนุวัฒน์ ทะจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวศรัญญา ทะรินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสุริยัน จันดา
ครู คศ.2

นางสาวพร ปู่แขก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพรพิมล สมอ
ครู คศ.1

นางสาวนนิชลา ศรีสุราษฎร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุพรรษา มันเทศสวรรค์
ครู คศ.2

นายอุดมชัย กุแสนใจ
ครู คศ.2