เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นายธนพันธ์ พานคำดาว
เจ้าหน้าที่ ICT

นายจิรศักดิ์ ลอรักษา
ครูธุรการ