ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
 
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่  139  หมู่ที่ 6  บ้านสันมะนะ  ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  อยู่ห่างจากถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ 1.6 กิโลเมตร  เป็นโรงเรียนยุบโอนจากโรงเรียนแม่เจดีย์  ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2518  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โรงเรียนแม่เจดีย์  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2502  โดยการนำของนายหมอก  ไทยากรณ์  กำนันตำบล แม่เจดีย์  และประชาชนภายในตำบลร่วมกันบริจาคเงิน  11,700 บาท  ซื้อที่ดิน 16 ไร่  ราคา 1,200 บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ก  ราคา 10,500 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2503  และเปิดทำการสอน  ชั้น มศ.1  ซึ่งจบจากชั้น ป.4  จำนวน 1 ห้อง  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2503  โดยมีนายเรือง  สัตยธรรม  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และในวันที่ 6  กรกฎาคม  2504  ทางการจึงแต่งตั้ง  นายมงคล  ไชยวรรณะ  ครูตรี  โรงเรียนเวียงป่าเป้ามาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2513 นายชื่น  ไทยากรณ์  ได้บริจาคที่ดิน  จำนวน 1 ไร่  และโรงเรียนได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา  จำนวน 1 หลัง  ราคา  25,000 บาท
ปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 4 ห้อง ราคา 225,000 บาท
ปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนแม่เจดีย์ได้รับโอนไปสังกัดกองการมัธยมศึกษา
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2518 ได้รับอนุญาตเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  และปีที่ 7 ได้นำไปฝากไว้ในนามของโรงเรียนบ้านสันโค้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ในปีนี้โรงเรียนได้รับบริจาคจากประชาชนตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่  และตำบลหัวฝาย  เป็นเงิน 10,000 บาท  ซื้อที่ดินจำนวน  23 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา  และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจาก นายนวณ  จันทร์แก้ว  อีก 2 ไร่ 2 งาน  รวมเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น 43 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา
ในปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง  บ้านพักภารโรง 1 หลัง และห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง  เป็นเงิน 140,000 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  2519  และในปีเดียวกัน  โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากสภาตำบล  (เงินผัน) ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้อง  และคณะครู-อาจารย์  โดยร่วมกันตั้งชื่ออาคารเรียนแบบ 017 ว่า “อาคารรัฐอุปถัมภ์”
ปี พ.ศ. 2520 ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายอุดม  สุยะ  อาจารย์ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมาดำรงตำแหน่งแทนนายมงคล  ไชยวรรณะ  พร้อมกันนี้โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน 108,000 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2521
ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 3 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์  เป็นเงิน 90,000 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2521  และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  จำนวนเงิน 65,333 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 6  กันยายน  2521
ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216ค ขนาด 8 ห้องเรียน  ครึ่งหลังเป็นเงิน 1,150,000 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2522  และชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู  ได้บริจาคสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม เป็นเงิน 17,000 บาท  และนักเรียน ม.ศ.3 รุ่นปีการศึกษา 2522  ได้บริจาคปูนสร้างสนามตะกร้อ 1 สนาม
ปี พ.ศ. 2523 ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายปรีชา  พัวนุกูลนนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน นายอุดม สุยะ  ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม  ในวันที่ 20 เมษายน 2523 และในปีเดียวกันนี้  โรงเรียนได้งบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 6 ที่นั่ง เป็นเงิน 45,000 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2523  และทางผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินสร้างรั้วด้านหน้าเป็นเงิน 7,860.50 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22  เมษายน  2524
ปี พ.ศ. 2524 ผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินสร้างสนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม เป็นเงิน 14,230 บาท  และชาวบ้านสันมะนะได้เก็บเงินสมทบการติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงเรียน 25,000 บาท  และกรมสามัญศึกษาสมทบกับงบประมาณการไฟฟ้าติดตั้งสายไฟแรงสูงเข้าหมู่บ้านและโรงเรียนเป็นเงิน 42,571 บาท  ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน  2525  ถึงวันที่ 3 มิถุนายน  2527  จังหวัดเชียงราย  ได้แต่งตั้งนางเสาวนีย์  ถูกแผน  อาจารย์ 1 รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เนื่องจาก      นายปรีชา  พัวนุกูลนนท์  ครูใหญ่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2525  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 202 เป็นเงิน 208,000 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2525  และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนระดับอาจารย์ใหญ่  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525  ในปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่นที่ 1
ปี พ.ศ. 2527  โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการ มพช.2 รุ่นที่ 1 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,798,978 บาท จำแนกรายละเอียดดังนี้
1.  งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  216ค. (ครึ่งหลัง) เป็นเงิน 1,537,500 บาท
2. งบประมาณสร้างโรงฝึกงานคหกรรมศิลป์  อุตสาหกรรมศิลป์  เป็นเงิน 1,117,500 บาท
3. งบปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  ได้แก่
-  ปรับถนนในโรงเรียนกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร
-  สร้างถังน้ำฝน 3 ชุด รวม 9 ถัง
-  สร้างหอถังน้ำ 1 ถัง
-  สร้างบ่อน้ำตื้น 6 บ่อ
-  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนและหม้อแปลง 50 KVA 
-  ขุดสระเกษตร 2,500 ลูกบาศก์เมตร
-  ประปาพร้อมเครื่องสูบ  และบ่อพักน้ำ 1 บ่อ
รวมเป็นเงิน 1,012,000 บาท
4.  ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน เป็นเงิน 555,480 บาท
5.  บ้านพักครู 2 หน่วย  เป็นเงิน 280,000 บาท
6.  หอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง เป็นเงิน 649,498  บาท
หอประชุมส่งมอบวันที่ 16 กรกฎาคม 2527 บ้านพักครูส่งมอบวันที่ 17 มิถุนายน 2527 การก่อสร้าง อาคารเรียนและปรับปรุงบริเวณโรงเรียนส่งมอบวันที่ 13  มิถุนายน  2527
คณะกรรมการโรงเรียน มพช. ได้ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2527  ได้ร่วมกันตั้งชื่ออาคารเรียนแบบ 216ค. ว่าอาคาร “พัฒนาชีวิต”  และตั้งชื่อหอประชุมว่า “มิตรชนบท”  และมีมติให้จัดทำบุญอาคารเรียนและเปิดป้าย  ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2528  โดยที่โรงเรียนได้รับบริจาคป้ายอาคารพัฒนาชีวิต  จากธนาคารกรุงเทพพานิชยการ จำกัด  สาขาแม่ขะจาน  เป็นจำนวนเงิน 3,000  บาทและได้รับบริจาคป้ายหอประชุมมิตรชนบทจากผู้มีอุปการคุณในอดีต คือ พ่อกำนันหมอก  ไทยากรณ์  เป็นจำนวนเงิน 1,800 บาท
ปี พ.ศ. 2528 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2528  ทางราชการได้แต่งตั้ง นางกัลยาณีย์  วสิกชาติ  ตำแหน่ง อาจารย์ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ในปีเดียวกันนี้  คณะครู-อาจารย์ นักเรียนได้ร่วมใจกันหาเงินจัดงานแม่เจดีย์บอลล์   สร้างเครื่องดนตรี  และเครื่องเสียงดนตรีสากล 1 วง มูลค่า 40,000 บาท และได้สร้างส้วมข้างหอประชุม มูลค่า 3,000 บาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีพ.ศ. 2528 ได้พร้อมใจจัดงานและร่วมบริจาคโต๊ะหมู่บูชา  สร้างห้องจริยธรรม มูลค่า 5,000 บาท
ปี พ.ศ. 2529 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีพ.ศ. 2529 ร่วมใจกันบริจาคสร้างฐานพระพุทธรูป          หน้าอาคารรัฐอุปถัมภ์ มูลค่า 2,350  บาท  เนื่องจากโรงเรียนรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลได้สร้างที่พักโดยใช้อาคารชั่วคราว 1 ห้อง  ใช้วัสดุไม้ที่เหลือใช้  หลังอาคารพัฒนาชีวิต  โรงอาหารได้ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยใช้เงินบริจาคจากโครงการอาหารกลางวัน  ปรับปรุงเป็นเงิน 2,000 บาท  ส่วนพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา  ได้รับบริจาคจาก สปอ.เชียงราย, พระพุทธรูปในห้องจริยธรรม  รับบริจาคจากวัดพระสิงห์  จังหวัดเชียงราย  มาประดิษฐานที่โรงเรียนให้บุคลากรกราบไหว้บูชา  และได้พยายามดึงชุมชนให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน  โดยขอความตกลงกับประชาชนในการสร้างสระ   ปูพลาสติก  จากงบที่ให้ตำบลแม่เจดีย์ให้มาใช้ในโรงเรียนมูลค่า 55,000  บาท  โดยประชาชนยินดีจะมาใช้ร่วมกับโรงเรียนและคณะครู-อาจารย์, นักเรียน, นักการภารโรง  ได้พร้อมใจกันจัดงานหารายได้ซื้อเครื่องดนตรี-เครื่องขยายเสียงอีก 40,000 บาท
ปี พ.ศ.2530 รายได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2536 เปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษาได้ส่งนาย  กำธร  ศีติสาร  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล.  จำนวน 1 หลัง  และอาคารหอพักนักเรียนแบบ 37 คน  จำนวน 1 ชุด  สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  ได้ดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคภายใน  โดยปรับปรุงถนนภายในเป็นถนนคอนกรีต
ปีการศึกษา 2542 กรมสามัญศึกษาได้ส่ง  ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ สงวนงาม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีสภาพสวยงาม  ร่มรื่น  ปรับปรุงสนามกีฬาให้มีสภาพเรียบร้อย  จัดสร้างสนามมวยและปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน  จัดสร้างป้ายโรงเรียน
ปีการศึกษา 2546  กรมสามัญศึกษาได้ส่งนายสังคม  โทปุรินทร์  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงเรียน และส่งโรงเรียนเพื่อเข้าประเมินเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน จนกระทั่งในปีเดียวนั้น  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2546  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ในปีงบประมาณ 2547  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการสร้างอาคารเรียน  กึ่งถาวรจำนวน 1 หลัง  6 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน  ผู้ปกครองบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์ท้องถิ่นศึกษาภูมิปัญญาเวียงกาหลงและก่อตั้งวงโยธวาทิต  ตลอดจนได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลแม่ขะจาน  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ  และปีนี้โรงเรียนเข้าสู่การปฏิรูประบบบริหารราชการ  โดยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2  และในปีการศึกษา 2548  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. เข้าร่วมโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดระบบงานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Best Practices)
ปีการศึกษา 2548  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสมาคมครูกับผู้ปกครอง  จัดเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน 31 เครื่อง  เป็นเงิน 950,400 บาท  โดยผ่อนชำระ จำนวน 6 งวด งวดละ 158,400 บาท  ในปีเดียวกัน  ทางสมาคมครูกับผู้ปกครองร่วมกับชุมชนทุกฝ่ายระดมทุนจัดเช่าซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น NQR 75 RY 52 E 175 แรงม้า เป็นเงิน 1,090,400 บาท  พร้อมติดตั้งตัวถังหลังคา  เป็นเงิน 85,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,175,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาท)  โดยผ่อนชำระ 4 งวด  งวดละ 192,600 บาท  ซึ่งจะสิ้นสุดการผ่อนชำระ  ภายในวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2551
ในวันที่ 25 เมษายน 2549  นายสังคม  โทปุรินทร์  ได้รับคำสั่งให้ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  สพท.ชร. เขต 3  และแต่งตั้งให้นายปรีชา  จันทะสินธุ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549  นายสุรินทร์  กันคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  สพท.ชร. เขต 4  ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ปีการศึกษา 2549  ทางสมาคมครูกับผู้ปกครองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงหอประชุมในวงเงิน 700,000 บาท  ทำให้หอประชุมมีพื้นที่กว้างขึ้นจาก 448 ตารางเมตร  เป็น 832  ตารางเมตร  ดำเนินการก่อสร่างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2550  และเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา  จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อหอประชุมเพื่อเฉลิมพระเกียรติว่า  “หอประชุม 80 พรรษา ราชมังคลานุสรณ์”
ปีการศึกษา 2551  ทางสมาคมครูกับผู้ปกครองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  ได้ร่วมบริจาคเพื่อจัดสร้างศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา 50 ปี  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  เป็นอาคารถาวรขนาด 110 ตารางเมตร  พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด  ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,500,000 บาท  เพื่อใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 50 ปี ในปีพ.ศ. 2552
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน  2551  ผู้อำนวยการสุรินทร์  กันคำ  ได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่  ณ  โรงเรียน               เวียงป่าเป้าวิทยาคม  และแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการประดิษฐ์  โพธิกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  และได้เดินทางมารับตำแหน่งในวันที่ 28  พฤศจิกายน  2551
ปีการศึกษา 2552  ในปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบการสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ปี  ทางสมาคมครูกับผู้ปกครองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  ได้จัดสร้างศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา 50 ปี  แม่เจดีย์วิทยาคม  และร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 41 ชุด เป็นเงิน 1,024,800 บาท เพื่อให้บริการแก่นักเรียนในศูนย์ดังกล่าว  และในวันที่ 1 ธันวาคม  2552  ซึ่งเป็นวันสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ปีบริบูรณ์  ได้ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนผู้ก่อตั้งโรงเรียน  และในวันที่ 5 ธันวาคม 2552  ทางศิษย์เก่าได้จัดงานราตรีคืนสู่เหย้าชาวบานเย็นเหลือง  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันได้มีโอกาสเห็นความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน และได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน  ในโอกาสนี้โรงเรียนได้จัดสร้างศาลาพลับพลาข้างสนามฟุตบอลและพร้อมใจกันตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า  ศาลา 50 ปี     แม่เจดีย์วิทยาคม  ในวันที่  17  มีนาคม 2553  นายประดิษฐ์  โพธิกลาง  ผู้อำนวยการได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  และมีคำสั่งให้  นายพิเศษ  อาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครวิทยาคม  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  โดยนายประดิษฐ์    เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมในวันที่ 31 มีนาคม 2553  และนายพิเศษ  อาษา  เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  ในวันที่ 2  เมษายน  2553
ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  ขั้นแรกได้รับงบประมาณมาจำนวน 5 ล้านบาท  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปรับสนามฟุตบอล  ปรับปรุงสนามมวยให้เป็นศูนย์ศิลปศึกษา  ปูกระเบื้องห้องเรียน  หอประชุม ก่อสร้างรั้วด้านทิศเหนืออ้อมมาทางทิศตะวันตก  ปรับหลังคาโรงอาหาร  สร้างกำแพงกั้นดินหน้าอาคารกึ่งถาวรและอาคารศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา 50 ปีแม่เจดีย์วิทยาคม  จัดทำรั้วเหล็กต่อจากกำแพงคอนกรีตหลังสนามฟุตบอล  จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณ์จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้แยกออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย-พะเยา
ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนได้รับงบประมาณตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 2,000,000 บาท  ได้ดำเนินการจ้าง สร้างสนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม  สนามตะกร้อ 2 สนาม  สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้  ปูกระเบื้องห้อง คหกรรม, เรือนพยาบาล  ต่อเติมหลังคาแลปูกระเบื้องอาคารกึ่งถาวร  ทาสีอาคารพัฒนาชีวิต, อาคารเกษตรกรรม,อาคารอุตสาหกรรม, จัดทำรั้วเหล็กต่อจากรั้วเดิมอีก 80 เมตร  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและสื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ในปีเดียวกันนี้  ได้ใช้งบอุดหนุนก่อสร้างเรือนพยาบาลขึ้น 1 หลัง ขนาด 80 ตารางเมตร, 8 เตียง โรงเรียนได้รับจัดสรรอัตราครูบรรจุใหม่  จำนวน 6 อัตรา  ตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
ในปีการศึกษา 2555  โรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2 (กาหลงเกมส์) เมื่อวันที่ 17 และ 26-30  พฤศจิกายน 2555  ได้ร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน  ในปีงบประมาณ 2556  ดำเนินการโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ทำการรับส่งมอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556  ในปีงบประมาณเดียวกันนี้  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 5 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  พร้อมห้องน้ำนักเรียน แบบ 10 ที่นั่ง 1 หลัง  งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา  และพระราชทานชื่ออาคารว่า  “อาคารอนันตวิชช์” ทำพิธีรับมอบอาคาร ณ อาคารรัฐสภา เมื่อเดือน กรกฎาคม 2557
ในปีการศึกษา 2556  โรงเรียนเข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ  ผ่านการประเมินการคงสภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  และผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอก ครั้งที่  3  ในวันที่ 31 มกราคม 2556  โรงเรียนได้รับมอบรถตู้โดยสาร  ซึ่งดำเนินการเช่าซื้อจากการบริจาคของผู้ปกครอง ดาวน์ 230,800 บาท  ผ่อนชำระ 48 งวด  ในราคาสุทธิ 1,154,000 บาท ในปีการศึกษานี้  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2
ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อต่อเติมใต้ถุนอาคารอนันตวิชช์  เป็นห้องปฏิบัติการดนตรีสากล และวงโยธวาทิต  พร้อมทั้งปูกระเบื้องใต้ถุนอาคารนี้แล้วเสร็จ  โดยใช้เงินทอดผ้าป่าสมทบกับเงินอุดหนุนรายหัว  และงบประมาณจากโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  ผู้อำนวยการพิเศษ  อาษา  ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  และเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 9 ตุลาคม 2557  เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2557  ผู้อำนวยการเอนก  ตาคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม  เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ปัจจุบันมี ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน