วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาวิสัยทัศน์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาเวียงกาหลง และบริหารด้วยระบบคุณภาพ