กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายไชยวิชิต เมืองคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุชาดา นัยติ๊บ
ครู คศ.2

นางวรรณิภา จันทร์น้อย
ครู คศ.2

นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ครู คศ.1