กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายไชยวิชิต เมืองคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0876217415
อีเมล์ : nui_n9@hotmail.com

นางสาวสุชาดา นัยติ๊บ
ครู คศ.2

นางวรรณิภา จันทร์น้อย
ครู คศ.2

นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ครู คศ.1