กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณิภา จันทร์น้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุกัลยา ไชยรินทร์
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา นัยติ๊บ
ครู คศ.2

นายพิชเญศ คำหม้อ
ครูอัตราจ้าง