คณะผู้บริหาร

นายบัญชา จันทร์น้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

นายกฤษฎพงษ์ นิตยารส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา