คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรีชา จันทะสินธุ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา