กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมนรัก นวะบุศย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร
ครู คศ.3

นายอุดมชัย กุแสนใจ
ครู คศ.2

นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
ครู คศ.2

นายศักดา ยารังษี
พนักงานราชการ

นายไชยรัตน์ พรหมเสน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนัดดา เก๊าทอง
ครู คศ.2