กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศักดา ยารังษี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร
ครู คศ.3