กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศักดา ยารังษี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร
ครู คศ.3