ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนพัฒนาชีวิต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2521
งบประมาณ : 2,687,500 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :