ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2538
งบประมาณ : 8,100,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :