กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัจฉราพร ยารังษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสัชฌุกร แก้วคำแดง
พนักงานราชการ

นายปรีชา บุญอินทร์
ครูอัตราจ้าง