กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัจฉราพร ยารังษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสัชฌุกร แก้วคำแดง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น

นางสาวเบญจวรรณ เอื้อดี
ครูอัตราจ้าง