กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอัจฉราพร ยารังษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสัชฌุกร แก้วคำแดง
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 08-7567-7837

นางสาวเบญจวรรณ เอื้อดี
ครูอัตราจ้าง