ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2537
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :