ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2526
งบประมาณ : 649,498 บาท (บริจาค
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :