ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2547
งบประมาณ : 1,080,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :