ลูกจ้างชั่วคราว

นางวิไล ปวงตา
นักการภารโรง

นายอนุสิทธิ พรหมแก้ว
นักการภารโรง

นายชาตรี สลวย
นักการภารโรง

นายจักรวาล ทวีปวน
นักการภารโรง

นางกาญจนา จีโน
นักการภารโรง

นางแหลม หลักมาก
นักการภารโรง

นางรุ่งอรุณ การเพียร
นักการภารโรง