ลูกจ้างชั่วคราว

นางวิไล ปวงตา
นักการภารโรง

นายอนุสิทธิ พรหมแก้ว
นักการภารโรง

นายชาตรี สลวย
นักการภารโรง

นายวิเชียร เขาหลวง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย