ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอแสดงสินค้าชุมชน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2551
งบประมาณ : 45,000 บาท (งบบริจา
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :