กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ บุญเถาว์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา วันติยา
ครู คศ.3

นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์
ครู คศ.2

นายกฤษณะ จักรอินต๊ะ
ครู คศ.2

นายปฏิญาณ หลาบมาลา
ครูอัตราจ้าง