กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ บุญเถาว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : punkman0285@gmail.com

นางสาวสุพัตรา วันติยา
ครู คศ.3

นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์
ครู คศ.2

นายกฤษณะ จักรอินต๊ะ
ครู คศ.1

นายปฏิญาณ หลาบมาลา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0875393375
อีเมล์ : larbmarlar_reddevil@hotmail.com