กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ บุญเถาว์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา วันติยา
ครู คศ.2

นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์
ครู คศ.2

นายวรพจน์ กันธิยะ
ครู อัตราจ้าง

นายปฏิญาณ หลาบมาลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4