กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ บุญเถาว์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรากร ปัญญาคำ
ครู คศ.1

นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์
ครู คศ.1

นายวรพจน์ กันธิยะ
ครู อัตราจ้าง

นายปฏิญาณ หลาบมาลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4