สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
รัศมี คือ ความเจริญรุ่งเรือง
พระธาตุเจดีย์ คือ เจดีย์มีที่มาจากคำว่า “เจติยะ” ในภาษาบาลี หรือ “ไจตย” ในภาษาสันสกฤต ซึ่งจะมีความหมายที่กว้าง เพราะหมายถึงสิ่งที่ใช้เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง