ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์สารสนเทศ 50 ปี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2552
งบประมาณ : 480,000 บาท (งบบริจา
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :