ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อาคารอนันตวิชญ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2556
งบประมาณ : 4,300,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :