กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเบญจมาส ชัยวิสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0866713735
อีเมล์ : yalisas@hotmail.com
ที่อยู่ :
418 หมู่ 1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปริญญาตรี/คบ. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ สาขาชีววิทยา
2550 ปริญญาโท /ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538-ปัจจุบัน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล