กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเมธาวี จันต๊ะวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0846113646
อีเมล์ : mathawee13@gmail.com
ที่อยู่ :
176 ม.6 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท / ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-ปัจจุบัน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การวิจัยในชั้นเรียน