กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนนิชลา ศรีสุราษฎร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0293119
อีเมล์ : nanisrisurat@gmail.com
ที่อยู่ :
51 หมู่ 2 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี/คบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน 2549 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล