กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนุวัฒน์ ทะจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : tao_chem@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2551 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2547 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครู (ค.ศ.1)
2554 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครู วิทยฐานะชำนาญการ (ค.ศ.2)
2557 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล