กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศรัญญา ทะรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0871819052
อีเมล์ : saranya_tari@hotmail.com
ที่อยู่ :
323 หมู่ 14 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี/ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/วิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2554 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครูผู้ช่วย
2555-2558 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล