กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสัชฌุกร แก้วคำแดง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา (แขนงวิชาดนตรีสากล)
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7567-7837
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
131 หมู่ 14 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / ดนตรีศึกษา (แขนงวิชาดนตรีสากล)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล