กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัจฉราพร ยารังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / ศิลปศึกษา
2557 กศ.ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546-2548 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ครูอัตราจ้าง
2548 - ปัจจุบัน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล