กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปฏิญาณ หลาบมาลา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0875393375
อีเมล์ : larbmarlar_reddevil@hotmail.com
ที่อยู่ :
40หมู่ 11 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี คบ.สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครูอัตตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล