กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอดิศักดิ์ บุญเถาว์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0896333953
อีเมล์ : punkman0285@gmail.com
ที่อยู่ :
6/5 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ขะจาน
2545 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
2549 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2554 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล