กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรหมพรรณ พรหมมายน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0896325196
อีเมล์ : prompan.prommayon@gmail.com
ที่อยู่ :
673 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ระดับปริญญาตรี กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์
2548 ปริญญาโท ศศ.บ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะศิลปศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2535 - 2537 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ครู คศ.1
2537 - ปัจจุบัน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การวิจัยในชั้นเรียน