กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาโท / วทม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / โภชนศาสตร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538-ปัจจุบัน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1