กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชยณัฐ เสาร์ปา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0877892998
อีเมล์ : pungpound02@hotmail.com
ที่อยู่ :
61/2 หมู่ที่ 6 ต.แม่เจดียฺ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี เอกพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2555 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล