กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎพงษ์ นิตยารส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปริญญาตรี/ ศศบ วิทยาลัยครูลำปาง/ ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-ปัจจุบัน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาทักษะการฟัง พูดโดยใช้เทคนิคบทบาทสมมุติ