ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 864) 30 พ.ค. 59
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 644) 08 มี.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 541) 16 ก.พ. 59
กิจกรรม Open House (อ่าน 446) 16 ก.พ. 59
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด (อ่าน 486) 11 ก.พ. 59
กิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมจีน (อ่าน 429) 08 ก.พ. 59
วันครู ปี 2559 (อ่าน 621) 18 ม.ค. 59
ทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 501) 08 ม.ค. 59
กีฬาสีภายในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 541) 29 ธ.ค. 58
กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” (Bike for Dad) (อ่าน 542) 10 ธ.ค. 58
การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพลวดลายเวียงกาหลง (อ่าน 599) 10 ธ.ค. 58
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 5 ธันวามหาราช (อ่าน 560) 04 ธ.ค. 58
การฝึกทบทวนนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 700) 30 พ.ย. 58
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 627) 17 พ.ย. 58
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 660) 11 พ.ย. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google apps for education (อ่าน 581) 03 พ.ย. 58
ศึกษาดูงานโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก (อ่าน 651) 03 พ.ย. 58
วันปิยมหาราช (อ่าน 563) 27 ต.ค. 58
นิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในโครงการนักธุรกิจน้อย (อ่าน 543) 27 ต.ค. 58
การสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ (อ่าน 554) 08 ต.ค. 58
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 608) 08 ต.ค. 58
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (อ่าน 678) 29 ก.ย. 58
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (อ่าน 724) 23 ก.ย. 58
โครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช (อ่าน 609) 22 ก.ย. 58
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองท้องถิ่น จังหวัดเชีย (อ่าน 703) 22 ก.ย. 58
โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (อ่าน 652) 22 ก.ย. 58
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนโครงการธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อ่าน 654) 14 ก.ย. 58
การแนะแนวการศึกษา (อ่าน 652) 08 ก.ย. 58
ร่วมทำพิธีถวายพานพุ่ม (อ่าน 693) 14 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 (อ่าน 697) 11 ส.ค. 58
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (อ่าน 731) 05 ส.ค. 58
การประเมินผลโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (อ่าน 657) 03 ส.ค. 58
กิจกรรมวันเข้าพรรษา (อ่าน 595) 29 ก.ค. 58
กิจกรรมถนนเลิศวิชาการ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 608) 29 ก.ค. 58
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 665) 27 ก.ค. 58
คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ (อ่าน 696) 20 ก.ค. 58
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 613) 14 ก.ค. 58
การอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 543) 14 ก.ค. 58
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายยาเสพติด (อ่าน 597) 10 ก.ค. 58
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 637) 02 ก.ค. 58