ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมถนนเลิศวิชาการ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 650) 29 ก.ค. 58
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 711) 27 ก.ค. 58
คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ (อ่าน 726) 20 ก.ค. 58
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 667) 14 ก.ค. 58
การอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 582) 14 ก.ค. 58
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายยาเสพติด (อ่าน 644) 10 ก.ค. 58
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 680) 02 ก.ค. 58
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “To Be Number One” (อ่าน 753) 27 มิ.ย. 58
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 768) 27 มิ.ย. 58
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 (อ่าน 1499) 15 มิ.ย. 58
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 773) 12 มิ.ย. 58
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 710) 04 มิ.ย. 58
การอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT (อ่าน 850) 01 มิ.ย. 58
กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล (อ่าน 1108) 25 พ.ค. 58
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 668) 25 พ.ค. 58
ผู้อำนวยการเอนก ตาคำ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่สำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษามหาบัณฑิต (อ่าน 847) 20 พ.ค. 58
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 625) 12 พ.ค. 58
เปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปี 2558 (อ่าน 557) 12 พ.ค. 58
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 797) 06 พ.ค. 58
การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบทบาทครูในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 775) 27 มี.ค. 58
โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 551) 25 มี.ค. 58
กิจกรรม Open House (อ่าน 1680) 03 มี.ค. 58
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1306) 03 มี.ค. 58
ผลิตภันฑ์ลวดลายเวียงกาหลง (อ่าน 627) 18 ก.พ. 58
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ (อ่าน 584) 18 ก.พ. 58
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ตรวจเยี่ยมค่ายยุวกาชาด (อ่าน 546) 13 ก.พ. 58
กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1375) 13 ก.พ. 58
การประกวดทำนองสรภัญญะ และ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (อ่าน 674) 10 ก.พ. 58
กิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย (อ่าน 762) 28 ม.ค. 58
กีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 (อ่าน 711) 26 ม.ค. 58
การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 594) 21 ม.ค. 58
วันครู (อ่าน 921) 16 ม.ค. 58
โครงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติจังหวัดเชียงราย (อ่าน 701) 16 ม.ค. 58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนพานพิเศษพิทยา (อ่าน 849) 13 ม.ค. 58
ประเมินโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จาก สสวท (อ่าน 808) 13 ม.ค. 58
กีฬาสีภายในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (อ่าน 809) 29 ธ.ค. 57
โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 671) 25 ธ.ค. 57
กิจกรรม English day (อ่าน 735) 24 ธ.ค. 57
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 639) 09 ธ.ค. 57
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 849) 09 ธ.ค. 57