ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง “ACS Treasure Hunts” ทักษะสำคัญ สู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วันติยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,15:24  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วันติยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,15:22  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วันติยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,15:21  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วันติยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,15:16  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Community under ASEAN Charter)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา วันติยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,14:51  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง คำศัพท์คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,09:35  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,14:41  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัดดา เก๊าทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,10:09  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางพรหมพรรณ พรหมมายน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2558,21:14  อ่าน 827 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ กันธิยะ
ตำแหน่ง : ครู อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,16:13  อ่าน 969 ครั้ง
รายละเอียด..