ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกกรทางการศึกษา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกกรทางการศึกษา เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ (ว.21) โดยท่านศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และ ดร.อัญชิสา ยานะธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้เป็นวิทยากรในการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณะครูเล็งเห็นความสำคัญของการทำผลงานทางวิชาการมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2561,13:02   อ่าน 443 ครั้ง