ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้จัดรูปแบบของการเลือกตั้งเหมือนกับการเลือกตั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งและได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปกครองในระบบประชาธิปไตย และเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้ชนะการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่นายภิญโญ ไชยกันทะ ผู้ลงสมัครหมายเลข 3 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 15.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หอประชุม 80 พรรษา ราชมังคลานุสรณ์  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2561,18:05   อ่าน 485 ครั้ง