ข่าวประชาสัมพันธ์
ถนนเลิศวิชาการ เปิดบ้านแม่เจดีย์วิทยาคม
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดกิจกรรม “ถนนเลิศวิชาการ เปิดบ้านแม่เจดีย์วิทยาคม” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้อำนวยการมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลผลงานของนักเรียน คณะครู และโรงเรียน ในรอบปีการศึกษา ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้รับทราบ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน และการให้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและความถนัดของตนเอง ผ่านกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างหลากหลาย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิยาคม
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,16:17   อ่าน 518 ครั้ง