ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายทูตสะเต็ม (STEM Ambassador)
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้จัดการอบรมค่ายทูตสะเต็ม (STEM Ambassador) ครั้งที่ 1 โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2560  ณ หอประชุม 80 พรรษารัชมังคลานุสรณ์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,08:03   อ่าน 458 ครั้ง