ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
 • O1 โครงสร้าง
 • O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • O3 อำนาจหน้าที่
 • O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
 • O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 • O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 • O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • O8 Q&A 
 • O9 Social Network 
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
 • O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 • O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 • O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • O17 E-Service 
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
 • O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 238 ครั้ง