ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์ตรงจากการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการในด้านวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางด้านสะเต็มศึกษา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 140 คน มีครูผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมและดูแลนักเรียน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2562,20:35   อ่าน 192 ครั้ง